• Cá nục0

Cá nục

  • CANUC12062020
  • 2020-01-01
  • CÔNG TY TNHH THỦY SẢN XUÂN THỦY- NAM ĐỊNH
  • Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định

CANUC01012020

Thông tin truy xuất
  • CANUC12062020
  • 2020-01-01
  • CÔNG TY TNHH THỦY SẢN XUÂN THỦY- NAM ĐỊNH
  • Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định